Nebit esasly kesiş ýagy

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Cuttingag kesmegiň ady we modeli reňk Iscapyklyk CST
Takyk kesýän ýag C13B Goňur goňur 28.0
Takyk kesýän ýag C13 sary 27.0
Poslamaýan polatdan kesýän ýag C13L sary 16.0
Poslamaýan polatdan kesýän ýag C24 sary 35.0
Magniý alýumin garyndysyny kesýän ýag C20 Reňksiz we aýdyň 10.0
Oilag kesmek A. açyk sary 35.0
Umumy kesiş ýagy C22 sary 12.0
Awtomatiki torna kesýän ýag B. sary 35.0
Ekologiýa taýdan arassa C22A ýagy Goňur goňur 25.0
Daşky gurşawy goramak C13K ýagy sary 27.0
Üýtgäp durýan kesiji ýag C28 Reňksiz we aýdyň 3.0
Nebit C26A degmek Goňur goňur 180.0
Nebit C26A degmek sary 38.0
Köpugurly kesiji ýag C16 sary 35.0
DM-C26 ýagyna degmek sary 40.0
Tizligi kesýän ýag C21 sary 15.0
Çuň deşik burawlaýjy kesiji ýag BK20 sary 15.0
Çuňňur deşik buraw ýagy C24BS sary 15.0
Poslamaýan polatdan kesýän ýag C24A sary 35.0
Takyk sakgal ýagy C24T sary 35.0
Dişli ýylmaýjy ýag TS-C27W açyk sary 12.0
C17A ýagyny kesýän ýagy yzarlaň Reňksiz we aýdyň 1.5
Köpugurly ýag dumanly C17C açyk sary 45.0
C13A ýagy kesýän ýag açyk sary 8.5
Universalhliumumy C27W üçin ýörite takyk üweýji ýag sary 6.0
Takyk üweýji ýag JM-C27L sary 6.0
Takyk üweýji ýag C27T Reňksiz we aýdyň 4.0
Takyk üweýji ýag C27 sary 10.0
Takyk üweýji ýag C27FS Reňksiz we aýdyň 1.5
Polat topy takyk üweýji ýag C27Q sary 3.0
Takyk üweýji ýag C27T Reňksiz we aýdyň 4.0
Effectörite täsir uçgun ýagy EDM-3 Reňksiz we aýdyň 2.0
Sintetiki ýokary tizlikli EDM ýagy EDM-2 Reňksiz we aýdyň 3.5
Fleş nokady açmak ℃ Misden ýasalan poslama Sinter ýükleme PD bahasy, KG Öndürijilik we ulanmak
60160 3A 20620 * Sintetiki çalgy ýaglaryna esaslanyp, poslamaýan polatdan SUS303 \ 304 \ 316 \ 316L we beýleki gaýtadan işleýiş usullarynda ulanylýan we reňkli metallary, mis we alýumin erginlerini gaýtadan işlemekde hlor goşundylary bolmadyk ekologiýa taýdan arassa formula.
≥170 dereje4 20620 * Poslamaýan polat we uglerod polat ýaly gara metallary gaýtadan işlemek üçin amatly hlor goşundylary, ekologiýa taýdan arassa formula ýok.
≥156 dereje4 20620 * Poslamaýan polatdan işlemek, ajaýyp ýaglamak we sowatmak üçin guralyň hyzmat möhletini netijeli uzaldyň.
80180 dereje4 15315 * Poslamaýan polat, ýokary nikel garyndyly polat we ýylylyga çydamly polat ýaly kyn maşynlary kyn kesmek üçin döredilen we dürli modully gurallary kesmekde giňden ulanylyp bilner.
60160 1A ≥126 * Magniý garyndysyny gaýtadan işlemekde, ekologiýa taýdan arassa formulada, kükürt we hlor goşundylarynda ýangyn howpunyň öňüni almak we reňkli metallaryň asyl şöhlesini saklamak üçin pes ýapyşykly, ýokary çyra nokady.
≥200 1B Ulanylmaýar * Fokary fleş nokady we az dumanly reňkli metallary kesmek we gaýtadan işlemek üçin ýörite ulanylýar.
60160 1A ≥126 * Hlor esasly goşundylar, ekologiýa taýdan arassa formulalar bolmasa, gara metallary gaýtadan işlemek üçin amatly köpugurly önüm.
50150 1B ≥250 * Gara metallary gaýtadan işlemäge bagyşlanan köp funksiýaly tygşytly önümler
≥170 1B 15315 * Poslamaýan polatdan ýasalan bölekleri takyk işlemek, önümiň üstki görnüşini gutarmak we gurallaryň ömrüni uzaltmak üçin ýörite kesiji ýag.
80180 1B 20620 * Köp funksiýaly umumy maksatly önümler, hlor goşundylary bolmazdan, poslamaýan polat we uglerod polat ýaly gara metallary gaýtadan işlemek üçin ulanylyp bilner, şeýle hem mis we alýumin erginleri ýaly reňkli metallary gaýtadan işlemek üçin hem ulanylyp bilner.
≥80 1B ≥500 * Ajaýyp çalgy we üýtgewsizlik bilen deňagramly formula dizaýny, galyndy çiplerini aýyrmagy aňsatlaşdyrýar.Hatda inçe tabaklarda-da ideal içerki sapaklara gaýtadan işlenip, kran könelmegini azaldyp we gaýtadan işlemegiň netijeliligini ýokarlandyryp bolýar.
≥200 dereje4 ≥500 * Ferhli demir metal materiallar üçin amatly agyr kesmek we kakmak, kakmak, gaýtadan dikeltmek, sapaklary gaýtadan işlemek we ş.m. üçin niýetlenendir.
≥200 dereje4 ≥400 * Ferhli gara metal materiallar üçin amatly agyr kesmek we kakmak, gaýtadan dikeltmek, sapaklary gaýtadan işlemek we ş.m. üçin niýetlenendir.
80180 dereje4 00600 * Takyk kesmek, agyr kesmek, kakmak, burawlamak, gaýtadan işlemek, broşirlemek we garyndy polat, uglerod polat we poslamaýan polat ýaly metal materiallaryň beýleki umumy usullary üçin amatly.
80180 dereje4 ≥500 * Esasan çipsiz kakmak, ekstruziýa kakmak, folga sokmak we gaty metal materiallary gaýtadan işlemek üçin ulanylýar.Amalyň dowamynda ýag duman ýok, we arassa gaýtadan işlemek gurşawynyň talaplary üçin has amatlydyr.
60160 dereje4 ≥400 * Gara metallary kakmak we çuňňur burawlamak üçin amatly.
60160 dereje4 15315 * Çuňňur burawlamak we ýarag burawlamak üçin örän amatly we dürli orta we pes gaty reňkli metallary ýokary tizlikli kesmek üçin ulanylyp bilner.
60160 dereje4 15315 * Ekologiýa taýdan arassa formula, hlor ýok.Gara we reňkli metallary burawlamak we kakmak üçin ulanylýar.
≥200 dereje4 ≥500 * Ajaýyp çalgy ýagy agyr işlemek üçin amatly we poslamaýan polat SUS303 \ 304 \ 316 \ 316L ýaly dürli gaýtadan işlemek usullary üçin ulanylyp bilner we ýokary ýükli broşka gaýtadan işlemek üçin ulanylyp bilner.
≥200 dereje4 ≥400 * Dişli saç syrdyrmaga we dişli gurnama işlerine bagyşlanýar, agyr işlemegiň ýaglaýyş talaplaryna doly laýyk gelýär we guralyň hyzmat möhletini netijeli uzaldyp biler.
60160 1B ≥250 * Öwürmek, hormatlamak, takyk üwemek we beýleki amallar üçin ulanylýar we orta ýük kesýän ýag hökmünde hem ulanylyp bilner.
≥49 1B / * MQL-iň gaty az mukdarda spreý ýa-da ýarym gury kesiş ulgamyny ýaglamak, şeýle hem alýumin profilini keseniňizde pyçaklary ýaglamak we sowatmak üçin amatly.
40240 1B / * Alýumin çybygy kesilende arra pyçagyny ýaglamak we sowatmak üçin amatly, gaýtadan işlenende hiç hili ýag duman emele gelmeýär we iş şertleri ajaýyp.
≥70 1B ≥200 * Speedokary tizlikli mikro ýagly dumanlary gaýtadan işlemek we spreý çalgy emele getirmek üçin ýörite ýag.Bu metal materiallary kesmek, diski üwemek, kesmek, kakmak we metaldan ýasalan pürküji ýag çalmak we gyrkmak üçin amatly.
60160 dereje4 15315 * Pes ýagly duman, ýokary tizlikli gaýtadan işlemek wagtynda nebitiň dökülmegini netijeli saklaýar, galyndylardan gaça durýar we ýerdäki iş gurşawyny saklaýar.
40140 1B 60160 * Sementlenen karbid gurallaryny üwemek üçin amatly, formula ekologiýa taýdan arassa, reňki aýdyň we ajaýyp sowadyjy we poroşok çözüji aýratynlyklara eýedir.
40140 1B 60160 * Sementlenen karbid gurallarynyň inçe üweýiş prosesine bagyşlanýar, esasanam mikro-türgenleşikleri takyk üwemek üçin amatly.
60160 dereje4 60160 * Highokary takyklygy, ýokary tizligi we agyr ýük talap edýän üweýji gaýtadan işlemek üçin ýörite işlenip düzüldi.
≥80 1B ≥126 * Highokary takyklygy, ýokary tizligi we agyr ýük talap edýän üweýji gaýtadan işlemek üçin ýörite işlenip düzüldi.
≥80 dereje4 ≥126 * Highokary takyklygy we ýokary tizligi talap edýän üweýji gaýtadan işlemek üçin ýörite ulanylýar.
40140 1B 60160 * Sementlenen karbid gurallarynyň inçe üweýiş prosesine bagyşlanýar, esasanam mikro-türgenleşikleri takyk üwemek üçin amatly.
≥104 1A / * Izolýasiýa we elektrik togunyň talaplaryna laýyk gelýän, gödek işlemekde ýa-da takyk işlemekde ajaýyp öndürijilikli EDM üçin ýörite gözlenildi we işlenip düzüldi.Esasanam önümiň ähli böleklerini gaýtadan işlemek üçin bir gaýtadan işleýän suwuklygy ulanmak isleýän ulanyjylara maslahat berilýär.
≥110 1A / * Izolýasiýa we elektrik togunyň talaplaryna laýyk gelýän, gödek işlemekde ýa-da takyk işlemekde ajaýyp öndürijilikli EDM üçin ýörite gözlenildi we işlenip düzüldi.Esasanam önümiň ähli böleklerini gaýtadan işlemek üçin bir gaýtadan işleýän suwuklygy ulanmak isleýän ulanyjylara maslahat berilýär.

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň