Semiarym sintetiki suw esasly kesiş suwuklygy

Gysga düşündiriş:

* Awtoulag we 3C pudaklarynda alýuminiý garyndysyny gaýtadan işlemek üçin ýörite işlenip düzülen kesiji suwuklyk, ajaýyp alýumin gorag öndürijiligi bilen;ajaýyp ýaglamak we arassalamak öndürijiligi, tekiz gaýtadan işlemek, önümiň ýokary hasyllylygy;ys bermek aňsat däl we uzak ömri.Şeýle hem awtoulag alýumin tigirleriniň gödek öwrülmegi we gutarmagy üçin ulanylyp bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Maslahat berilýän önümiň ady Döwülme görkezijisi Asyl suwuk görnüş
Daşky gurşawy goramak kesiji suwuklyk SF18 1.0 Sary açyk
Daşky gurşawy goramak kesiji suwuklyk SF18K 1.0 Sary açyk
Daşky gurşawy kesýän suwuklyk SF18HK 1.1 Sary açyk
Daşky gurşawy kesýän suwuklyk SF41 1.3 Sary açyk
Daşky gurşawy kesýän suwuklyk SF19 1.0 Sary açyk
Daşky gurşawy goramak kesiji suwuklyk SF19L 1.1 Sary açyk
Daşky gurşawy goramak kesiji suwuklyk SF48 1.1 Açyk sary açyk
Daşky gurşawy goramak SF316 suwuklygy 1.0 Açyk sary açyk
Poslamaýan polatdan daşky gurşawy goraýjy suwuklyk SF37 0.9 Goňur sary açyk
Umumy maksatly kesiş suwuklygy BF816 1.0 Sary açyk
Uzak ömri daşky gurşawy goramak kesiji suwuklyk SF39 1.9 Goňur
Uzak ömrüň daşky gurşawy goramak SF39S suwuklygy 1.9 Goňur
46arym sintetiki kesiji suwuklyk SF46 1.2 Açyk goňur açyk
Umumy maksat ýarym sintetiki gaýtadan işleýän suwuklyk SF211 1.4 Açyk goňur açyk
Umumy mikroemulsiýa görnüşini gaýtadan işleýän senagat SF280 1.0 Açyk goňur açyk
35okary tizlikli üweýji suwuklyk SF35 1.0 Sary-ýaşyl açyk
Köp effektli gaýtadan işleýän suwuklyk SF42 1.3 Goňur sary açyk
5% suwuk erginiň peýda bolmagy PH bahasy 5% diluent Önümiň beýany
Süýtli ak eşik 8.5-9.5 * Awtoulag we 3C pudaklarynda alýuminiý garyndysyny gaýtadan işlemek üçin ýörite işlenip düzülen kesiji suwuklyk, ajaýyp alýumin gorag öndürijiligi bilen;ajaýyp ýaglamak we arassalamak öndürijiligi, tekiz gaýtadan işlemek, önümiň ýokary hasyllylygy;ys bermek aňsat däl we uzak ömri.Şeýle hem awtoulag alýumin tigirleriniň gödek öwrülmegi we gutarmagy üçin ulanylyp bilner.
Süýtli ak eşik 8.5-9.5 * Bor, galogen, formaldegid we beýleki gadagan maddalardan mahrum bolan iň täze daşky gurşaw tehnologiýasy 3C senagat alýumin garyndysyny kesýän suwuklygy ulanmak, Apple-iň daşky gurşaw synagyndan geçdi we REACH düzgünlerine laýyk gelýär.Bu önüm, suwuklygyň sarp edilişini azaldýan müşderileri tygşytlap we gurallaryň ömrüni 30% -den gowrak uzaldyp biler.
Süýtli ak reňkli 8.5-9.5 * Döküm alýuminiý garyndysy (çoýun demir garyndy materiallaryny goşmak bilen) üçin uzak ömürli önümler.Gowy biologiki durnuklylyga eýe, ajaýyp ýag çalmagy we poslama garşy öndürijiligi üpjün edýär, ulanylyş derejesi pes we sarp etmegi tygşytlaýar.Bu önüm 3 ýyl bäri iri önümçilik kärhanalarynda ulanylýar we müşderiler üçin sarp edilýän sarp ediş çykdajylarynyň 35% -den gowragyny tygşytlamak bilen çalşylmaly däl.
Ak we aýdyň 9.0-9.5 * Demir we uglerod poladyň öwrüm, burawlamak, üweýji we üweýji maşynlary ýaly metallary gaýtadan işlemek proseslerini sowatmak we ýaglamak üçin ulanylýar.Posdan goraýan ýerine ýetirijilik ajaýyp, posdan goraýan wagt 20 günden gowrak dowam edip biler.Gurallary goramagyň oňat ýerine ýetirilmegi, guralyň ömrüni uzaltmak, uzak ömri we ysy aňsat däl.
Süýtli ak eşik 8.5-9.5 * Poslamaýan polatdan we uglerod polatdan gaty agyr we uly kesmek üçin, şeýle hem örtükli alýuminiý we profilli alýumini dürli gaýtadan işlemek üçin amatly ýaglaýyş öndürijiligi.Aýratyn hem gaty inçe gaýtadan işlemek tehnologiýasy we uzak ömri bolan gurallary we burawlary kesmek üçin has amatlydyr.
Açyk ak reňkli 8.5-9.5 * Esasan awiasiýa alýuminini öwürmek, burawlamak, üwemek we beýleki gaýtadan işlemek üçin ulanylýar, ýöne alýumin profillerini, çoýun alýuminiý, guýma demir, uglerod polat we poslamaýan polatdan işlemek üçin hem amatly.Alýuminiý gowy gorag ýerine ýetirijiligine, 7 seriýaly alýumine poslamaýar, dürli ýaglara gowy garşylyk görkezýär, suwuklygy kesmegiň arassalygyny uzak wagtlap saklap bilýär we suwuň hiliniň giň görnüşine eýe.
dury 8.5-9.5 * Dürli alýumin profillerini ýeňil we agyr işlemek üçin amatly maksatly kesiji suwuklyk, guýulýan alýumin, mis erginleri, az mukdarda çoýun we uglerod polat.CNC we torna gaýtadan işlemek üçin amatly.Önüm antibakterial häsiýetlere eýedir we ysy ýok.Köplenç saklanýan we başlaýan galyndylary gaýtadan işleýän pudaklar üçin amatlydyr.Tygşytly we natriý nitrit ýaly zyýanly maddalary öz içine almaýar.
Süýtli ak eşik 9.0-9.6 * Dürli reňkli alýuminiý we çäge örtülen alýuminiý gaýtadan işlemek üçin esasanam amatlydyr.Şeýle hem alýumin, mis, uglerod polat we poslamaýan polatdan öwürmek, burawlamak, üwemek, üwemek we kakmak ýaly metallary gaýtadan işlemek proseslerini sowatmak we ýaglamak üçin amatlydyr.Gowy pos garşylygy we suwuň hiline giň uýgunlaşma.
dury 8.5-9.5 * Poslamaýan poladyň, titanyň garyndysyny we profil alýuminini dürli agyr işlemek üçin amatly.Onuň aşa basyşy halkara meşhur marka kesiş suwuklyklaryndan ýokarydyr.Onda formaldegid, galogen, natriý nitrit we beýleki gadagan maddalar ýok.Oilag kesmegiň ýerine ulanyp bolýar.
Süýtli ak eşik 9.0-9.5 * Daşky gurşawa arassa we umumy maksatly uzak möhletli kesiş suwuklygy, profilli alýumin, örtükli alýumin we polat çoýun demirlerini gaýtadan işlemek üçin amatly, güýçli çalgy ýagy we antibakterial aýratynlyklary bilen bir maşynyň hyzmat möhleti has köp 2 ýyldan gowrak, bir hepde töweregi ýapylsa-da ýakymsyz ys döreder.
aýdyň 8.5-9.5 * CNC we uglerod polatdan we ergin polatdan gaýtadan işlemek, poslamaýan polatdan we alýuminiýden az mukdarda işlemek, durnukly işlemek, deriniň allergiýasyna we ysyna sebäp bolmak aňsat däl we 1 ýyldan gowrak ömri.
aýdyň 8.5-9.5 * Poslamaýan polatdan gaýtadan işlemek üçin iň amatly önüm.Ajaýyp çalgy ýagy bar we hatda suwda poslamaýan polat möhürleýji ýag hökmünde hem ulanylyp bilner.Bu önüm alýumin we uglerod poladyň gaýtadan işlenişini göz öňünde tutýar.
Açyk reňk we aýdyň 8.8-9.8 * Örän güýçli çoýun demir poslama garşy öndürijilik we çalgy, gaty tygşytly, çoýun demir böleklerini gaýtadan işlenenden soň okislenmeden we ýylylyk öndürmekden gorap biler.Aýratyn hem çoýun we orta we pes uglerod polatdan kesmek we üwemek üçin amatlydyr.Şeýle hem mis erginlerini we alýumin profillerini gaýtadan işlemek üçin ulanylyp bilner.
Açyk reňk we aýdyň 8.7-9.1 * Gara we reňkli metallar kesmek, öwürmek, burawlamak, üwemek we beýleki gaýtadan işlemek üçin ulanylýar.Üýtgeşik köpük basyş funksiýasy ýokary tizlikli we uly akymly gaýtadan işlemek şertlerine laýyk bolup biler we ýerdäki defoamerleriň ulanylyşyny azaldyp biler.Ajaýyp ýaglaýyş ýerine ýetirijiligine, poslama garşylygy we pos garşylygy bar we alýumin garyndysyny gaýtadan işlemek üçin amatly we hereketlendirijini gaýtadan işlemek ýaly çoýun ýa-da polatdan gaýtadan işlemegi hem öz içine alýar.
Açyk reňk we aýdyň 8.7-9.1 * Gara we reňkli metallar kesmek, öwürmek, burawlamak, üwemek we beýleki gaýtadan işlemek üçin ulanylýar.Üýtgeşik köpük basyş funksiýasy ýokary tizlikli we uly akymly gaýtadan işlemek şertlerine laýyk bolup biler we ýerdäki defoamerleriň ulanylyşyny azaldyp biler.Ajaýyp ýaglaýyş ýerine ýetirijiligine, poslama garşylygy we pos garşylygy bar we alýumin garyndysyny gaýtadan işlemek üçin amatly we hereketlendirijini gaýtadan işlemek ýaly çoýun ýa-da polatdan gaýtadan işlemegi hem öz içine alýar.
Açyk ýaşyl dury 8.5-9.5 * Speedokary tizlikli üwemek üçin ýörite öndürilen ýokary hilli işleýiş suwuklygy.Aýratyn hem çoýun demir, uglerod polat, garyndy polat, poslamaýan polat, polat we mis erginleri we metal däl materiallary takyk üwemek maslahat berilýär.Iş böleginiň üstki hilini ýokarlandyrmaga we üweýji tigiriň hyzmat möhletini uzaltmaga aç-açan täsir edýär.
Süýtli ak reňkli 8.5-9.5 * Alýumin, örtükli alýumin we uglerod poladyň öwrüm, burawlamak, üwemek we üweýji maşynlary ýaly metallary gaýtadan işlemek proseslerini sowatmak we ýaglamak üçin ulanylýar.Onda natriý nitrit we fenol ýaly zyýanly maddalar ýok.Esasanam 3C pudagy üçin amatly。

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň