Gidrawlik suwuklyklaryň görnüşleri |Gidrawlik suwuklygy saýlamak

Gidrawlik suwuklyklaryň görnüşleri

Gerekli häsiýetlere eýe bolan gidrawlik suwuklyklaryň dürli görnüşleri bar.Umuman, amatly ýag saýlanylanda birnäçe möhüm faktorlar göz öňünde tutulýar.Birinjiden, onuň möhürler, podşipnikler we komponentler bilen utgaşyklygy görünýär;ikinjiden, onuň ýapyşyklygy we düzediş garşylygy we daşky gurşawyň durnuklylygy ýaly beýleki parametrler hem göz öňünde tutulýar.Ulgamyň dürli zerurlyklaryny kanagatlandyrýan gidrawlik akym suwuklyklarynyň bäş esasy görnüşi bar.Bular gysgaça aşakdaky ýaly ara alnyp maslahatlaşylýar:

1. Nebit esasly suwuklyklar:
Mineral ýaglar, iň köp ulanylýan gidrawlik suwuklyklar bolan nebit esasly ýaglardyr.
Esasan, islenýän aýratynlyklaryň köpüsine eýe: aňsat bolýar we tygşytly.Mundan başga-da, iň oňat ýaglamak ukybyny, iň az poslama problemalaryny hödürleýärler we möhür materiallarynyň köpüsine laýyk gelýär.
Bu suwuklyklaryň ýeke-täk ýetmezçiligi olaryň ýangyjylygydyr.Olar, esasan, syzmakdan, polat senagaty we ş.m. ýaly ýokary temperaturaly ýerlerde ýangyn howpuny döredýär.
Mineral ýaglar 50 ° C-den pes temperaturada işlemek üçin amatly, has ýokary temperaturada bu ýaglar himiki durnuklylygyny ýitirýär we kislotalary, laklary we ş.m. emele getirýär, bularyň hemmesi çalgy aýratynlyklarynyň ýitmegine, könelmeginiň we ýyrtylmagynyň, poslamagyna we şuňa meňzeş meselelere sebäp bolýar.Bagtymyza, himiki durnuklylygy ýokarlandyrýan, okislenmegi azaldýan, köpük emele gelmegini we beýleki meseleleri goşýan goşundylar bar.
Nebit ýagy häzire çenli gidrawlik suwuklyklar üçin iň köp ulanylýan bazadyr.
Umuman, nebitiň aşakdaky aýratynlyklary bar:
1. Ajaýyp çalgy.
2. Has ýokary demulsible.
3. Has köp okislenme garşylygy.
4. Has ýokary ýapyşyk görkezijisi.
5. Posdan goramak.
6. Gowy möhürleme aýratynlyklary.
7. heatylylygyň aňsat ýaýramagy.
8. Süzgüç bilen aňsat arassalamak.
Suwuklygyň islenýän häsiýetleriniň köpüsi, çig nebitde ýok bolsa, arassalamak ýa-da goşundylar goşmak arkaly birleşdirilip bilner.
Nebit ýagynyň esasy kemçiligi, aňsatlyk bilen ýanmagydyr.Heatylylygy bejermek, gidroelektrik kebşirlemek, guýmak, ýasamak we başgalar ýaly ýangynyň howp bolup biläýjek programmalary üçin oda çydamly suwuklyklaryň birnäçe görnüşi bar.

2. Emulsiýalar:
Emulsiýalar beýlekiler bilen himiki taýdan täsir etmeýän iki suwuklygyň garyndysydyr.Nebit esasly suwuň we suwuň emulsiýalary köplenç ulanylýar.Adatça emulsiýa emulsiýa goşulýar, ol suwuklygy kiçijik damjalar ýaly saklaýar we beýleki suwuklykda saklanýar.
Emulsiýalaryň iki görnüşi ulanylýar:
Nebitdäki suw emulsiýalary:
Bu emulsiýanyň esasy fazasy hökmünde suw bar, içindäki ownuk damjalar bolsa dargadylýar.Umuman, ýagyň eremesi çäklidir, takmynan 5%;
şonuň üçin suwuň aýratynlyklaryny görkezýär.Çäklendirmeleri pes ýapyşykly bolup, syzmak problemalaryna, göwrümiň netijeliliginiň ýitmegine we ýag çalşygynyň pesligine sebäp bolýar.Bu kynçylyklary belli bir goşundylary ulanyp has köp derejede ýeňip bolar.Şeýle emulsiýalar ýokary süýşmekde, pes tizlikli nasoslarda ulanylýar (meselem, magdan gazyp almak üçin).
Suwdaky ýag emulsiýalary:
Suw içindäki ýag emulsiýalary, ters emulsiýalar diýlip hem atlandyrylýar, esasan, nebit döwründe ownuk damja suwlary dargadýan ýagdyr.Olar iň meşhur ýangyna çydamly gidrawlik suwuklyklardyr.Olara ýag ýaly häsiýeti has köp görkezýärler;şonuň üçin olaryň gowy ýapyşyklygy we çalgy häsiýetleri bar.Köplenç ulanylýan emulsiýada 60% ýag we 40% suw bar.Bu emulsiýalar 25 ° C-de işlemek üçin amatly, sebäbi has ýokary temperaturada suw bugaryp, oda çydamly häsiýetleriň ýitmegine sebäp bolýar.

3. Suw glikol:
Suw glikol, uçaryň gidrawlik ulgamlarynda köplenç ulanylýan ýanmaýan suwuklykdyr.Adatça mineral ýaglar bilen deňeşdirilende pes ýaglamak ukybyna eýe we ýokary temperaturaly ulanmak üçin amatly däl.Onda 1: 1 nisbatynda suw we glikol bar.Suwly tebigaty we howanyň barlygy sebäpli oksidlenmäge we şuňa meňzeş meselelere ýykgyn edýär.Okislenme ingibitorlary bilen goşmaly.Bu suwuklygy ulanmak üçin ýeterlik ideg zerurdyr, sebäbi sink, magniý we alýumin ýaly käbir metallara zäherli we poslaýjydyr.Againene-de ýokary temperatura amallary üçin amatly däl, sebäbi suw bugaryp biler.Şeýle-de bolsa, ýokary antifriz aýratynlyklaryna eýe bolany üçin pes temperaturaly programmalar üçin gaty gowy.

4. Sintetiki suwuklyklar:
Fosfat efirine esaslanýan sintetiki suwuklyk, ýene bir meşhur oda çydamly suwuklykdyr.Highokary temperaturaly goşundylar üçin amatly, sebäbi oňat ýapyşyklygy we çalgy aýratynlyklaryny görkezýär.Pes temperaturaly programmalar üçin amatly däl.Nitril ýaly umumy möhürleýji materiallar bilen gabat gelmeýär.Esasan gymmat, gymmat möhürleýji materiallary (witon) talap edýär.Mundan başga-da, fosfat esteri ekologiýa taýdan arassa suwuklyk däl.Şeýle hem alýumin we boýaglara hüjüm edýär.

5. Ösümlik ýaglary:
Global hapalanmanyň köpelmegi ekologiýa taýdan arassa suwuklyklaryň ulanylmagyna sebäp boldy.Ösümlik esasly ýaglar biodegrirlenip bilner we ekologiýa taýdan howpsuzdyr.Olarda gowy ýaglamak häsiýetleri, ortaça ýapyşyklygy bar we has arzan.Olary belli bir goşundylar bilen gowy ýangyna garşy häsiýetleri düzmek üçin düzüp bolýar.Ösümlik ýaglary çyglylygy aňsatlyk bilen okislenmäge we siňdirmäge meýilli.Kislotalylyk, palçyk emele gelmegi we poslama meselesi ösümlik ýaglarynda mineral ýaglara garanyňda has agyrdyr.Şonuň üçin ösümlik ýaglary okislenme meselesini azaltmak üçin gowy ingibitorlara mätäç.

6. Biodegrasiýa edilip bilinýän gidrawlik suwuklyklar:
Gitdigiçe köp guramanyň jemgyýetçilik jogapkärçiligine düşünýändigi we ekologiýa taýdan arassa tehnikalara we iş re regimeimine tarap barýandyklary sebäpli, biodegrirlenip bilýän gidrawlik suwuklyk ekologiýa döwrüniň başynda gözlenýän önüme öwrülýär.Bio esasly gidrawlik suwuklyklar, bio esasly gidrawlik suwuklyklar diýlip atlandyrylýan biodegrasiýa edilip bilinýän gidrawlik suwuklyklar, esasy ýag hökmünde günebakar, rezin, soýa we ş.m. ulanýar we şonuň üçin nebitiň syzmagy ýa-da gidrawliki şlangyň näsazlygy sebäpli az hapalanmagyna sebäp bolýar.Bu suwuklyklar, bir kompaniýa tehnikanyň gidrawliki komponentlerine bio esasly suwuklyklary girizmegi meýilleşdirýän bolsa we gidrawliki komponentleriň rugsat edilýän iş basyşy 80-e çenli peselýän bolsa, gipotetiki taýdan mineral ýag esasly köýnege garşy gidrawlik suwuklygy bilen meňzeş häsiýetleri göterýär. %, soň bolsa ekskawatoryň iş basyşynyň 20% peselmegi sebäpli bölünip çykýan güýjüň 20% azalmagyna ters getirer.Sebäbi ulgamyň işleýiş basyşynyň peselmegi herekete getiriji güýjüň azalmagyna getirýär.
Mundan başga-da, özgertme diňe bir mineral ýagdan ösümlik ýagyna geçmek üçin enjamlaryň suwuklygynyň we ýuwulmagynyň bahasyny öz içine alman, eýsem enjamlaryň çykdajylaryny hem öz içine alýar.
Suwuklygyň saýlanmagyna täsir edýän faktorlar
Berlen ulgam üçin gidrawlik suwuklygy saýlamak aşakdaky faktorlar bilen dolandyrylýar:
1. Ulgamyň işleýiş basyşy.
2. Ulgamyň işleýiş temperaturasy we üýtgemegi.
3. Ulgamyň materialy we ulanylýan ýag bilen utgaşyklygy.
4. Işleýiş tizligi.
5. Çalyşýan suwuklygyň bolmagy.
6. Geçiriji liniýalaryň bahasy.
7. Hapalanmak mümkinçiligi.
8. Daşky gurşawyň ýagdaýy (ýangynyň ýakynlygy, magdançylykdaky ýaly aşa atmosfera we ş.m.)
9. çalgy.
10. Operator üçin howpsuzlyk.
11. Garaşylýan hyzmat möhleti.


Iş wagty: Mart-08-2022