Dogry senagat dişli ýagy saýlamak

Senagat enjamlary sowuk, arassa we gurak şertlerde işlese gowy bolardy.Şeýle-de bolsa, polat degirmenleri, önümçilik zawodlary we beýleki güýçli senagat önümleri ýaly dişli hereketlendiriş amallaryndaky şertler salkyn, arassa we gurak zat.Şonuň üçin çalgy ýagyny saýlamak gaty kyn bolup biler.
Dişli ýag çalýan ýaglara täsir edýän üýtgeşmeler

Harşer gurşawy
Hatda yzygiderli çalgy ýagy bilen üpjün edilende, ýylylyk, has köp ýük we basyş we suw ýaly hapalar dişli ulgamy bozup biler.Häzirki zaman dişli hereketlendiriji enjamlar we uzak ýolda gowy işlemäge mümkinçilik berýän goraýjy we çalgy ýaglary, zerur dişli ýag goşundylarynyň çalt sarp edilmegine sebäp bolýan has ýiti şertlere garşy durmalydyr.
Munuň bir bölegi kiçi maşynlara bolan tendensiýa we dürli programmalara täsir etmek we iş şertlerini jezalandyrmak bilen baglanyşykly.Mundan başga-da, tehniki hyzmat we zawod dolandyryjylary has ýokary öndürijilige, az iş wagtyna we has köp öndürijilige çykdajylaryň azalmagyna we girdejiniň ýokarlanmagyna garaşýarlar.

Diş gutusynyň ululygy
Häzirki zaman dişli gutulary adatça has kiçi we has täze, has ýeňil materiallardan ýasalýar.Emma, ​​has kiçi, has ýeňil enjamlar has köp güýç öndürmek üçin iterilýär we şol bir wagtyň özünde öňküsinden has berk we ygtybarly bolýar.
Dişli gutulary peseltmek, dişleri ýaglamak we goramak üçin az ýag we goşundy diýmekdir.Şeýle-de bolsa, şol bir wagtyň özünde enjamlaryň ýükleri köpelýär.Bu has ýokary temperatura we has çalt okislenmä öwrülýär.
Okislenme senagat dişli ýaglara zyýan berýär, sebäbi ol nebiti we dişli ömri gysgaldyp bilýän palçyk emele getirip biler.Netijeler arzan iş wagty, abatlamak ýa-da çalyşmak üçin gymmat.

Dogry ýagy saýlamak
Artýan talaplary kanagatlandyrmak üçin häzirki zaman senagat dişli ýaglarynda ýokary öndürijilikli goşmaça himiýa bolmaly.Maksat çalgy termiki taýdan durnukly we uzak dowam etmegini, has gowy goramagyny we has netijeli ýerine ýetirilmegini üpjün etmek, şol bir wagtyň özünde ulgamy arassa saklamak we ýylylygy we hapalaýjylary daşamakdyr.
Bu aňsat iş däl.Bir wagtlar berlen programma üçin giňden kabul edilip bilinýän önümçilik dişli ýaglary göz öňünde tutuň.Bu ýaglar 10 ýyla çenli üýtgewsiz galyp bilýän senagatyň iň pes talaplaryna laýyk gelýän hem bolsa, enjamyňyzy goramak üçin çydamly bolup bilmez.
Iň amatly öndürijiligi we girdejililigi üpjün etjek senagat dişli ýagy saýlanyňyzda ýadyňyzda saklamaly bäş faktor bar.Bularyň her biri bu makalada ara alnyp maslahatlaşylýar.

Suwuklyk arassalygy
Kiçijik dişli gutular, has uly öňküleri bilen deň mukdarda işlemeli ýa-da ondanam köp bolmaly.Emma boşluklar has kiçi we çydamlylyk has berkdir.Has ýokary tizlige we ýüklere terjime edýär.Kiçijik suw howdanlaryna tarap ulgam, ýylylygy bölmek, köpük çykarmak, hapalaýjylary ýok etmek we suwy azaltmak üçin az wagt bilen ulgamyň suwuklygy has köp aýlamalydygyny aňladýar.
Yzygiderli dişli togalanmak we süýşmek sürtülme we ýylylyk döredýär.Häzirki zaman senagat şertlerinde giňden ýaýran has agyr iş ýükleri, metaldan metal aragatnaşygyny ýa-da araçäk ýagyny ýokarlandyrýar, has köp ýylylyk we basyş döredýär.Daşky gurşaw we çykdajylar sebäpli has köp zeýkeş aralyklaryny kanagatlandyrmak üçin suwuklyk ulgamda has uzak saklanýar.Şonuň üçin suwuklygyň arassalygy we öndürijiligi saklamak möhüm ähmiýete eýe bolýar.
Lyokary ýapyşykly çalgy ýaglary içerki suwuklyk sürtülmesinden ýylylyk döredýär we dişli öwürmek üçin has köp güýç sarp edip biler.Suwuklykdaky okislenme tizligi ýokarlanyp biler, bu bolsa suwuklygyň täsirini we ömrüni peseldýär.Mundan başga-da, has ýokary iş temperaturasy süzgüçleri, nebit geçelgelerini we klapanlaryny ýapyp bilýän ýataklary emele getirip, enjamlara zeper ýetirip bilýän palçyk we lak emele gelýär.
Beýleki tarapdan, az ýapyşykly çalgylar az ýylylyk döredýär, maslahat berilýän iş temperaturasyndan ýokary bolmak ýa-da enjamlara zeper ýetirmek mümkinçiligini azaldýar.
Dişli we podşipniklere zeper ýetirip bilýän we dişli işleýşine täsir edip biljek hapa, suw, hapa bölejikleri we beýleki keseki maddalar ýaly çalgylar möhüm rol oýnaýar.
Ricaglaýjy süzgüç ulgamynyň içinden geçip barýarka, ulgamyň daşyndan ýa-da içinden könelip bilýän hapalary ýok etmeli.Hatda ulgama girýän beýleki ýaglaýjy suwuklyklar hem biri-birine gabat gelmese hapalanmagyna sebäp bolup biler we şeýlelik bilen öndürijiligi peselder.
Süzgüç ulgamynyň üsti bilen aňsatlyk bilen hereket etmeýändikleri sebäpli, ýokary ýapyşykly ýaglary süzmek kyn.Süzgüçdäki basyş artyp biler we ýeterlik derejede ýokary bolsa, hapalanan ýagly ýaglaryň süzgüçlerden aýlanmagyna mümkinçilik döredip, ulgamyň aýlanmagyna sebäp bolar.Enjamlaryň zaýalanmagy mümkin.Könelen dişli enjamlar we çalgy ýagynyň has ýokary derejesi süzgüç ulgamynyň netijesizliginiň alamatlarydyr.
Az ýapyşykly ýaglar süzgüç ulgamynyň üsti bilen has aňsat akyp biler.Hapalaýjy maddalar netijeli aýrylýar, dişli we zeper ýetme ähtimallygyny peseldýär we enjamlaryň ömrüni ýokarlandyrýar.Anotherene-de bir peýdasy, çalgy ýagynyň ýygy-ýygydan üýtgedilmegi, iş wagtynyň we çykdajylarynyň az bolmagydyr.

Suwuklygyň çydamlylygy
Önümçilik dişli ýaglar, hyzmat şertlerine garşy durmak we wagtyň geçmegi bilen şol öndürijiligi saklamak üçin ýeterlik derejede berk bolmalydyr.Köp suwuklyklar täze bolanda pudagyň spesifikasiýasyna laýyk bolup bilse-de, hyzmatda bolanda öndürijiligini çalt ýitirýärler.Uzaldylan çydamlylyk üçin düzülen senagat dişli ýaglar, dişli işlemegi dowam etdirer we ömri uzaltmak, iş wagty azaltmak, öndürijiligi ýokarlandyrmak we tehniki hyzmat çykdajylaryny azaltmak arkaly enjamlaryň maýa goýumlaryny gorar.
Senagat dişli enjamlary köplenç agyr ýükleriň aşagynda işleýär we dişli komponentler üçin aşa basyşly goragy talap edýär.Adaty senagat dişli ýaglary, pes ýapyşykly ýaglarda hemişe ýokary basyşly öndürijiligi üpjün etmeýär.Bu, kyn şertlerde ýerine ýetirilýän senagat enjamlarynyň ýeterlik derejede goralmagy üçin ýokary ýapyşykly çalgylar bolmaly diýen düşünjäni kynlaşdyrýar.

news

Suwuklygyň peselmegi
Dişli gutujygy gury saklamak ýeterlik ýaly görünse-de, ulgam dürli usullar bilen ulgama, esasanam suw howdanyna girip biler.Ösümlikleri yzygiderli bejermekde ulanylýan suwdan çykýan duman, suw howdanyna girip, gyzgyn işleýän enjamlar ýapylansoň suw howdanynda kondensasiýa emele getirip biler., A-da suw başga bir ýol bilen girip biler.Her niçigem bolsa, poslamaga we öndürijiligiň peselmegine sebäp bolup biler.
Önümçilik dişli gutulardaky ýokary we pes temperaturalarda suwy çalt bölmek üçin dişli ýagyň emele gelmegi möhümdir.Ulgamdan suwy çalt akdyrmak ukyby komponentiň we ýagyň ömrüni uzaltmaga kömek edýär.

Univershliumumy vs. Bagyşlanan suwuklyklar
Senagat dişli çalgylaryň iki görnüşi bar.Birinjisi, uniwersal dişli ýaglar diýlip atlandyrylýar, şonuň üçin awtoulag dişli programmalarynda hem ulanylyp bilner.Univershliumumy suwuklyklarda zerur däl we önümçilik enjamlarynyň işleýşi üçin zyýanly komponentler bolup biler., A-da, önümçilik goşundylarynda zerur komponentleri öz içine alyp bilmez.
Mysal üçin, awtoulag dişli ýag goýmalarynda suwy bölmek hökman däl.Muňa garamazdan, senagat dişli ýag ulanylanda suwuň bölünmegi möhümdir;şonuň üçin demulýasiýa goşundylary goşulmalydyr.
Dişli ýag çalmagyň ikinji görnüşine aýratyn suwuklyk diýilýär.Bu suwuklyklar, şeýle programmalar üçin ýörite döredilen goşmaça komponentler bilen çalgy ýagyny seresaplylyk bilen öndürip, önümçilik goşundylary üçin niýetlenendir.

Dogry goşundylar
Dişli ýagda aşa basyş häsiýetlerini ýokarlandyrmak üçin ulanylýan goşundylar termiki durnuksyzlyga ýykgyn edip, palçyk emele gelýär.Şeýle-de bolsa, palçyksyz dişli gutular üçin ýylylyk durnuklylygynyň iň amatly deňagramlylygyny we agyr çydamlylygy üçin aşa basyşly goragy üpjün edýän tehnologiýa bar.
Bu kombinasiýa dişli gutynyň ömrüni uzaldýar, netijeliligi ýokarlandyrýar we iş wagty azaldýar.Mostöne iň möhümi, ýokary basyşly öndürijilik we arassalyk, ISO VG 68-e çenli ýapyşyklyk derejeleriniň doly spektrinde saklanýar. Has pes ýapyşyk derejesini ulanmak, optimal öndürijilik üçin berkligi saklamak bilen netijeliligi ýokarlandyryp biler.
Önümçilik şertlerinde enjamlaryň iş wagty pesligine ep-esli derejede täsir edýär.Optimallaşdyrylan goşmaça tehnologiýa bilen pes ýapyşykly çalgy, dişli hereketlendiriji enjamlary netijeli goraýar we iň ýokary öndürijiligini üpjün edýär.


Iş wagty: 23-2022-nji fewral