Sowuk howa motoryň ýagyna nähili täsir edýär

Sowuk howa, umuman, ulagyňyza zyýan ýetirip biler, ýöne munuň motor ýagyna hem täsir edip biljekdigini bilýärdiňizmi?Sowuk temperaturada hereketlendirijiniň ýagy başgaça akýar we bu hereketlendirijiniň näsazlygyna sebäp bolup biler.

Biraz bilmek we käbir ownuk üýtgeşmeler bilen, sowuk howa bu möwsümde sizden we ulagyňyzdan gowulaşmaly däl.Sowuk howada näme üçin dürli nebit basyşynyň bolup biljekdigini, gyşyň motor ýagyna nähili täsir edýändigini we bu gollanma bilen hereketlendirijiniň ýagy bilen baglanyşykly kynçylyklardan nädip öňe geçmelidigini öwreniň.

Sowuk howa we ENGINE ýagy: SORAGLAR, Jogap
Sowuk howanyň maşyn ENGINLERINI N AFDIP EDIP BOL? AR?
Gyş aýlarynda, amatly iş temperaturasyna ýetmek üçin motoryňyz has köp wagt alyp biler.Howa aşa sowuk bolanda, motor ýagyňyzyň dogry akmagy gijikdirilip bilner.Şeýle ýagdaý ýüze çykanda, motoryňyz gaty sowuk bolanda işlemezligi mümkin.

MOTOR ýagy doňdurýarmy?
Gaty sowukda, hawa, motor ýagy doňup biler.Eger öňden ýok bolsa, indiki ýag çalşygyňyz üçin sintetiki ýaglara geçmegi göz öňünde tutup bilersiňiz.Sintetiki ýaglar köplenç ýapyşyklyk derejesini saklaýar we aşa sowukda-da doňmaga has gowy garşy durup bilýär.

NYME ÜÇIN MOTOR ýagym gyşda pes?
Maşyn sowuk howada has köp ýag ulanýarmy?Adatça däl.Sowuk howada az ýag (we başgaça) motoryňyzyň ýagdaýyna we ýaşyna we sürýän awtoulagyňyzyň görnüşine bagly bolup biler.Gyş wagtynda motor ýagyňyzy yzygiderli çykarsaňyz, mesele başga bir zat bolup biler.Näme bolsa-da, ulagyňyzyň ASAP-ny barlamagyny islärsiňiz.

IOW GOWY BESELI: Sowuk howanyň üýtgemegi, TOO
Dwigateliňiz, öňünden aýdylýan tizlikde nebitiň akmagy üçin nebit basyşyna bil baglaýar.Islendik zat, nebitiň syzmagy sebäpli nebitiň pes derejesi, nebit nasosynyň basyş relýefiniň döwülmegi ýaly pes hereketlendirijiniň ýag basyşyna sebäp bolup biler we sowuk howa (käbir şertlerde) çaklaýarsyňyz.

Sowuk temperaturada hereketlendirijiniň ýagynyň ýapyşyklygy üýtgänsoň, motoryňyzyň ýag basyşy hem üýtgäp biler.Sowuk temperaturalar aslynda ýag basyşyny ýokarlandyryp biler, ýöne hereketlendirijidäki ýag ýagy howa köpürjiklerini döredip biler.Galyň ýag şol howa köpürjikleriniň üstünde has uzak saklap biler we bu ýag basyşynyň ölçegini has pes okar.Pes ýag basyşynyň alamatlaryny öwreniň we bu gyşda olara üns beriň.

ENGINE MESELELERINI A AADYRY AND WE Sowuk howada az ýag
Sowuk howanyň motor ýagyna nähili täsir edýändigini bilseňiz, bu barada näme edip bilersiňiz?Awtoulagyňyzyň meýilleşdirilen tehniki aralyklarynda yzygiderli ýag çalşygy, gyş aýlarynda motoryňyzyň saglygy üçin hökmanydyr.Emma sowuk howada ýatda saklamaly birnäçe goşmaça görkezmeler:

1. UZAK ÜÇIN SÖ .GI ALY ..
Awtoulagyňyza başlanyňyzda motoryňyzyň ýagy gyşyň täsirini has köp duýýar.Dwigateliňiz amatly iş temperaturasyna ýetýänçä, hereketlendirijiniň ýagynda hereketlendirijiniň zyňyndylary we hapalaýjy maddalar (suw we ýangyç) toplanyp biler.Uzyn syýahat etmek bilen (ýygy-ýygydan gysga syýahat däl-de), motoryňyz islenýän iş temperaturasyna ýetmek üçin has köp mümkinçilik alar.

Gysgaça aýdanyňda, hereketlendirijiňizi has uzak sürüjiler bilen optimal temperaturada işleýändigine göz ýetirmek, bu hapalaýjylary aýyrmaga kömek edip biler.

2. Giňeldilen belgilerden gaça duruň.
Giňeldilen iş, has köp ýangyjyň (ýakylmadyk we bölekleýin ýanýan) motoryňyzyň ýagyny hapalamagyna mümkinçilik döredip biler.Bu ýangyjyň hapalanmagy, soňra motoryňyzyň ýagynyň ýapyşygyny gowşadyp, ýaglaýyş aýratynlyklaryny azaldyp biler.Bu meseläniň öňüni almak üçin, mümkin boldugyça uzaldylan işlerden gaça duruň we şol hapalaýjy maddalaryň köpüsini aýyrmak üçin ýygy-ýygydan gysga gezelençlerden gaça duruň.

3. SINETETIK ýagyna GÖÇÜRMEK.
Sintetiki motor ýagy has yzygiderli ýapyşykly bolmak üçin himiki taýdan işlenip düzülendigi sebäpli (we adatça doňdurma nokady), sintetiki ýag sowuk gyş aýlarynda ulaglaryň köpüsi üçin iň oňat ýagdyr.Adaty, sintetiki garyndyny ýa-da doly sintetiki ýagy saýlasaňyz, ulagyňyz üçin niýetlenen ýagy ulanýandygyňyza göz ýetiriň.

Theeri gelende aýtsak, nebitiň ýapyşyklyk derejesindäki “W” “gyş” diýmekdir, ýöne şondan başga-da, awtoulag öndürijiňiz belli bir ulagyňyza haýsy ýelimlilik derejesini kesgitlär.

4. Awtoulagyňyzyň hereketi üçin dogry ýag görnüşini ulanyň.
Dwigateliňiziň ýaşy ulaldygyça, ýaglanmak üçin ýokary aralykdaky ýagda tapylan goşmaça kondisionerlerden peýdalanyp biler.Awtoulagyňyzyň ýokary aralyk ýagyna taýyndygyny bilmeýärsiňizmi?Fireerli “Firestone Complete Auto Care” -da tehniki işgärler bilen maslahatlaşyň.

5. ILAGY ANDYZY we SÖILGÜNI BERIP BOLUN
Motoryňyz sowuk temperaturada başlanda, ýag basyşyňyz çalt we düýpgöter üýtgäp biler.Bu, ýag süzgüçiňize goşmaça stres döredýär.Şeýlelik bilen, ýag süzgüçiňizi yzygiderli barlaň we zerur bolanda çalşyň.

6. Batareýaňyzy barlaň.
Sowuk ýagy motoryňyzdan itmek, gyş aýlarynda batareýaňyzdan has köp energiýa talap edýär.Awtoulagyňyzy işletmek üçin ýeterlik zarýadyň bardygyny anyklamak üçin batareýany yzygiderli barlaň, esasanam aşa gyzgynlykda.


Iş wagty: Fewral-24-2022