Habarlar

 • Gidrawlik suwuklyklaryň görnüşleri |Gidrawlik suwuklygy saýlamak

  Gidrawlik suwuklyklaryň görnüşleri Gerekli häsiýetlere eýe bolan gidrawlik suwuklyklaryň dürli görnüşleri bar.Umuman, amatly ýag saýlanylanda birnäçe möhüm faktorlar göz öňünde tutulýar.Birinjiden, onuň möhürler, podşipnikler we komponentler bilen utgaşyklygy görünýär;ikinjiden, ýapyşyklygy we beýleki parametrleri ...
  Koprak oka
 • Sowuk howa motoryň ýagyna nähili täsir edýär

  Sowuk howa, umuman, ulagyňyza zyýan ýetirip biler, ýöne munuň motor ýagyna hem täsir edip biljekdigini bilýärdiňizmi?Sowuk temperaturada hereketlendirijiniň ýagy başgaça akýar we bu hereketlendirijiniň näsazlygyna sebäp bolup biler.Biraz bilmek we käbir ownuk üýtgeşmeler bilen sowuk howa ýok ...
  Koprak oka
 • Dogry senagat dişli ýagy saýlamak

  Senagat enjamlary sowuk, arassa we gurak şertlerde işlese gowy bolardy.Şeýle-de bolsa, polat degirmenleri, önümçilik zawodlary we beýleki güýçli senagat önümleri ýaly dişli hereketlendiriş amallaryndaky şertler salkyn, arassa we gurak zat.Şonuň üçin çalgy ýagyny saýlamak gaty kyn bolup biler ...
  Koprak oka
 • How to Choose Between Synthetic and Conventional Motor Oil

  Sintetiki we adaty motor ýagynyň arasynda nädip saýlamaly

  Premium adaty ýag: Bu adaty täze awtoulag ýagy.Leadinghli öňdebaryjy markalarda birnäçe ýapyşykda bar bolan we iň soňky API hyzmat derejesinde synag edilýän bu ýaglar bar.Awtoulag öndürijileri adatça 10W-3 bilen has sowuk temperatura üçin 5W-20 ýa-da 5W-30 ýagyny kesgitleýärler ...
  Koprak oka
 • How to Pick the Right Motor Oil for Your Car

  Awtoulagyňyz üçin dogry motor ýagyny nädip saýlamaly

  Şol ýerdäki motor ýagy üçin ähli wariantlary göz öňünde tutup, awtoulagyňyza dogry ýag saýlamak gaty kyn iş ýaly bolup biler.Dürli ýag saýlamalary barada köp maglumatlar bar bolsa-da, ilkinji ädim hakykatdanam ýönekeý: Awtoulagyňyzyň gollanmasyna serediň.Ow ...
  Koprak oka
 • What is metalworking fluids & their advantages

  Metal işleýän suwuklyklar we olaryň artykmaçlyklary näme

  Metaly suwuklandyrmagyň amalyny optimallaşdyrýan in Engineeringenerçilik materiallary, metal işleýän suwuklyklar (MWF) diýilýär.Önümçilik we tehnologiýa arenasynda metal aýyrmak, metal deformasiýa we st ... üçin metal suwuklyklar ulanyldy ...
  Koprak oka
 • The quality of the base oil determines the quality of the lubricant

  Esasy ýagyň hili çalgy ýagynyň hilini kesgitleýär

  Häzirki wagtda dünýädäki çalgy ýagy bäş derejä bölünýär: first Birinji kategoriýa, doýmadyk komponentleriň diňe 50% -80% -ini aýryp bilýän 60-njy ýyllaryň tehnologiýasyny ulanyp, çözüji arassalanan mineral ýagdyr, daşky görnüşi sary.Second Ikinji kategoriýa ikinji derejeli gidrokrack mineral ...
  Koprak oka
 • Senagat çalgylaryny saýlamak üçin on ädim

  Iscapyşmazlygy saýlamak Enjamlary çalmagy dolandyrmagyň ilkinji ädimidir.Saýlaw gözleg formasyna ýa-da aşakdaky ýörelgelere laýyklykda saýlanyp bilner, ýa-da isleg anketasyny dolduryp, satuw inerenerimize iberip bilersiňiz.Maslahat bereris ...
  Koprak oka
 • CCIN-de ýerleşdirilen SAINAIDE çalgy önümleriniň mahabaty

  //cdn.globalso.com/zhongcailubricant/video.mp4
  Koprak oka
 • Five innovative lubrication technologies

  Bäş innowasiýa ýaglaýyş tehnologiýasy

  Uzak wagtlap dowam edýän ýag çalşygy aralygy adaty çalgy ýagy, dogry ulanylmasa, çalgy ulgamynda boýag plyonkasyny, palçygy, uglerodyň galyndysyny we beýleki çökündileri emele getirýär.Nebitiň ýygy-ýygydan üýtgemegi diňe bir nebit satyn almany artdyrman, eýsem zähmet çykdajylaryny we gyzgyny ýokarlandyrar ...
  Koprak oka