Senagat dişli ýaglaryň doly görnüşi

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt kategoriýalary Iş ýagdaýy Haryt belgisi Esasy ýag görnüşi Öndürijilik aýratynlyklary
Otag temperaturasy Umumy agyr ýük şertleri Agyr senagat dişli ýagy HD100 / 150/220/320/460/680 Gidrofirlenen mineral ýag * GB5903-2011 (L-CKD) we nemes DIN51517-CLP standartlaryndan ýokary bolup, ajaýyp toplumlaýyn öndürijilik.Dürli agyr ýükleriň ýa-da täsir ýükleriniň aşagynda işleýän ýapyk dişli gutular üçin amatly.Çäklendirilen çalgy aýlanyş ulgamlarynda, şeýle hem çişirilen ýag çalmakda ýa-da ýagly duman ýaglamak ulgamlarynda hem ulanylyp bilner.Plastmassa ekstruder dişli gutularda, sement gazyp almak pudagynda uly dişli gutularda, agyr göteriji enjamlar üçin dişli gutularda we polat pudagynda uly ýagly hammam enjamlarynda ulanmak maslahat berilýär.
Megotermiki gurşaw we uzak ömür Megotermiki çydamly sintetiki dişli ýag CY150 / 220/320/460 PAG sintetiki ýag * Koks ýa-da çökündi bolmazdan uzak wagtlap ulanmak üçin iş temperaturasy -40 ~ 200 ° C;mineral ýagly dişli ýag bilen deňeşdirilende, netijeliligi ýokarlandyryp, energiýa sarp edilişini azaldyp, könelmegi azaldyp, hyzmat möhletini we nebit çalşygynyň aralyklaryny uzaldyp biler, şeýlelik bilen tehniki hyzmatyň çykdajylaryny we energiýa sarp edilişini azaldyp biler.Speedokary tizlikli otlylarda we dişli gutularda ajaýyp ýaglamak täsiri bar.Dürli orta we pes tizlikli, agyr senagat dişli we süýşýän we togalanýan podşipnikleri, şeýle hem mineral ýagy ulanyp bolmaýan agyr şertlerde podşipnikleri we dişleri ýaglamak üçin amatlydyr.
Megotermiki we ýokary çyglylyk gurşawy Suwda erän sintetiki dişli ýag CYS150 / 220/320/460 PAG sintetiki ýag * Specialörite sintetiki ýag, ýagy aç-açan saklaň we dişli guty suwa gireninde-de ajaýyp gorag üpjün ediň, pos we ýag ýetmezçiliginiň ýüze çykmagynyň öňüni alyň.* Cokary ýapyşyklyk görkezijisi bilen, ýokary temperaturada ýelimlilik gaty az üýtgeýär we ýokary temperaturanyň we ýokary çyglylygyň şertlerinde uzak ömri üpjün edýär.Esasanam açyk kanalizasiýa stansiýalarynda, gämi tehnikalarynda, harby desgalarda, duralgalarda we beýleki desgalarda dişli gutular üçin amatlydyr.
Highokary we pes temperaturaly gurşawda we uzak ömür ulanyň Örän agyr sintetik dişli ýag SHC100 / 150/220/320/460 PAO sintetiki ýag * Gowy ýylylyk durnuklylygy we pes temperaturaly suwuklygy bolan dürli sintetiki esasy ýaglar bilen birleşip, dürli ýokary we pes temperaturada we agyr iş şertlerinde dişli ýag çalmak zerurlyklaryny kanagatlandyrýar, ýagyň okislenmeginiň öňüni alýar, aşa ýapyşygyň öňüni alýar we öňüni alýar. Palçyk emele gelýär we hyzmat ediş möhleti adaty mineral ýagly dişli ýagdan 3-5 esse köpdür.Highokary tizlikli, şokly we ýokary ýükli senagat dişli gutulary üçin amatly.Esasanam çylşyrymly enjamlary sökmek we ýygnamak, ýowuz gurşaw ýa-da nebitiň uzak aralyklaryny talap edýän dişli gutular üçin maslahat berilýär.
Orta ýük Orta ýükli dişli guty Orta ýükli dişli ýag CKC100 / 150/220/320 Gidrofirlenen mineral ýag * Qualityokary hilli esasy ýagdan we köp funksiýaly goşundylardan düzülen, oňat ýük göterijilik ukybyna, termiki okislenmäniň ajaýyp durnuklylygyna we poslama garşylygy, dişli işleýşini üpjün edýär;GB 5903 * 2011 (L-CKC) tehniki aýratynlyklaryna laýyklykda, 1000MPa (1100N / mm2) pes dişli kontakt stresli pes we orta tizlikli ýapyk dişli geçirişler üçin metallurgiýa, magdançylyk, sement, kagyz, şeker giňden ulanylýar. we beýleki senagat pudaklary.Olarda agyr ýapyk dişli geçirijiler bar.
Turbinaly mil Netijeli kuwwat Wokary öndürijilikli gurçuk dişli ýag HDW100 / 220/320/460/680 Gidrofirlenen mineral ýag * Gurçuk dişli geçirişe bagyşlanýar, sürtülmäni netijeli peseldýär, ýagyň temperaturasyny peseldýär we has ýokary sürüş tizligi bilen polat-mis gabat gelýän gurçuk dişleriniň geçiş netijeliligini ýokarlandyrýar.Deňagramly goşundy formulasy reňkli metallara poslama we poslama garşy täsir edýär.Passengerolagçy we ýük göteriji elewator çekiş enjamy we ş.m.
Dişli enjamlar Doly sintetiki ýag görnüşi Agyr dişli ýagly SEP Doly sintetiki ýag * Ol çözüp bilmeýän, asfalt däl önüm, agyr metallary we hlory öz içine almaýar we ogurlanan harytlaryň we dişli tozanlaryň eroziýasyna garşy durup biler.Güýçli ýokary temperatura ýelmeşmesine eýedir we dişli ýüzünde güýçli we uzak wagtlap dowam edýän fiziki we himiki gorag filmini emele getirip bilýän, aşgazana garşy komponentleri öz içine alýar.AGMA 251.02 EP tehniki standartyna laýyk geliň.Awtomat pürküji enjamlar we statiki ýa-da haýal işleýän polat simleri bilen haýal işleýän ýa-da uly açyk dişli enjamlar üçin amatly.Top degirmenleri, guradyjylar we aýlaw peçleri ýaly uly bolmadyk aýlanýan enjamlarda giňden ulanylýar.
Engerolagçy ulagy Lighteňil / orta ýük ulaglary üçin el bilen geçiriş Doly sintetiki el bilen geçiriji dişli ýag GL-4 75W-90 Doly sintetiki esasy ýag * Frequygy-ýygydan dişli çalşyklar we aşa ýokary temperatura derejeleri bilen daglyk ýollarda işläp bilýän doly sintetiki esasy ýag bilen düzülendir.Komponentlere gowy goraýjy täsir edýär we mineral ýag görnüşindäki şuňa meňzeş önümler bilen deňeşdirilende 3% ~ 4% ýangyç ýagyny tygşytlap bilýär.Dürli ýeňil we orta ýük awtoulaglarynyň el bilen işleýän dişli gutularyny ýaglamak üçin amatly.
El bilen geçiriji dişli ýag GL-4 80W-90 / 85W-90 Wodorodlaşdyrylan mineral ýag * Ulag enjamlary üçin hemme taraplaýyn goragy üpjün edip biler.Gowy köýnek garşylygy, hyzmat möhletini uzaltmak we ulgamyň netijeliligini ýokarlandyrmak ýaly möhüm artykmaçlyklary bar.Önümiň ýokary öndürijiligi köp ýolagçy OEM spesifikasiýalarynyň talaplaryna laýyk gelýär we ýeňil we orta ýük awtoulag sürüjileriniň ýaglaryny ýaglamak üçin amatlydyr.(Köprü)
Orta derejeli ulagyň yzky ok dişli ýagy GL-4 85W-140 Wodorodlaşdyrylan mineral ýag * Lighteňil we orta ýükli ulag sürüjileriniň ýaglaryny ýaglamak üçin amatly.(Köprü)
Söwda ulagy Agyr ýük awtoulaglaryny el bilen geçirmek Orta derejeli ulagly dişli ýag GL-5 75W-90 / 80W-90 / 85W-90 Wodorodlaşdyrylan mineral ýag * Her dürli awtoulag hereketlendirijileriniň (öň we yz oklary), in engineeringenerçilik maşynlarynyň hereketlendiriji oklaryny we käbir dişli gutujyklaryny, esasanam ýokary tizlikli / pes tork, pes tizlige uýgunlaşyp bilýän giperboliki dişli ýagly ulaglary ýaglamak üçin amatly. / ýokary tork ýa-da ýokary tizlik / şok ýük programmalary.
Agyr ýük awtoulagynyň yzky ok gutusy Agyr ulagly dişli ýag GL-5 85W-140 Wodorodlaşdyrylan mineral ýag * Örän ýokary basyş könelmegine garşylyk we termiki okislenme durnuklylygy, agyr ýük awtoulaglaryny pes tizlikli, agyr ýük (dyrmaşmak), ýokary tizlikli täsir (ýokary tizlikde tizlendirijiniň duýdansyz ýokarlanmagy we peselmegi), ýokary tork we agyr şertler täsirli diş urmak, ýelimlemek, gabmak, palçyk we çökündileriň emele gelmeginiň öňüni almak we dişiň ýüzüni arassa saklamak.Agyr ulaglaryň hereketlendiriji wilkasyny (köprüsini) ýaglamak üçin amatlydyr.
awtomatiki geçiriş. Awtomatiki usulda gidrawliki geçiriji güýç dolandyryş ulgamy ATF 220 / IIIH awtomatiki geçiriji ýag Doly sintetiki esasy ýag * GM DEXRON-IIH ýa-da Ford FORD MERCON ýa-da Alison C-4 spesifikasiýalaryny talap edýän awtoulag awtomatiki geçirişleri we gidrawliki adaty ýaglamak üçin amatly.Awtomatiki geçiriş ulgamlary, hereketlendiriji ulgamlar we gurluşyk tehnikasynyň beýleki gidrawlik ulgamlary üçin amatly.
Gidrawlik geçiriş Tork öwrüji gidrawliki birikdirme 6 # 8 # Gidrawlik geçiriji suwuklyk Wodorodlaşdyrylan mineral ýag * Gidrawlik tork öwrüjilerine we gurluşyk tehnikalarynyň, oba hojalygynyň tehnikalarynyň we beýleki enjamlaryň gidrawliki birikdirijilerine degişlidir;* Dürli ýeňil ýolagçy awtoulaglarynyň we ýük awtoulaglarynyň awtomatiki usulda iberilmegine degişlidir.

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önümleriň kategoriýalary