Geýmäge garşy gidrawliki ýag

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Iş şertiniň görnüşi Enjamlaryň talaplary Haryt belgisi Öndürijilik aýratynlyklary Nebitiň arassalygy derejesi
Vane nasosy
Dişli nasos
Ownuk gidrawlik ulgam / tygşytly Geýmäge garşy gidrawlik ýag AW46 / 68 Jaklar we forkliftler ýaly kiçi we orta gidrawlik ulgamlar, şeýle hem örän ýokary ýygylykda ulanylýan, tygşytly we elýeterli gidrawlik ulgamlar üçin amatly. Adaty (NAS-8)
Orta ölçegli adaty gidrawlik ulgamy Geýmäge garşy gidrawlik ýag AWS32 / 46/68 * Orta ýük iş şertleri üçin tygşytly çözgüt hödürläň * Orta temperaturany, umumy süzgüç talaplaryny we kritiki däl ýa-da adaty iş enjamlaryny umumy ulanmak üçin amatly Adaty (NAS-8)
Vane nasosy
Dişli nasos
Plunger nasosy
Orta we uly ýokary basyşly we ýokary takyklykly gidrawlik ulgam Hearokary basyşly aşgazana garşy gidrawlik ýag HM32 / 46/68 * Ajaýyp hil, tygşytly we çydamly, FZG11 derejesine çenli aşgazana garşylyk.* Dişli ýagyň könelmegine garşy öndürijiligini, aýlanylýan ýagyň uzak ömrüni we gidrawliki ýagyň durnuklylygyny birleşdirip, ulgamyň takyk ýerleşişini we güýçli güýjüni üpjün edip, howanyň girmegi sebäpli ýüze çykýan gidrawlik ulgamyň haýal hereketini çalt ýok edýär.Nebitiň emulsiýasyndan we çyglylygyň poslamagynyň öňüni alyp, oňat emulsiýa we poslama garşy häsiýetleri bar.* Senagatlarda, ykjam enjamlarda we enjamlarda ýokary basyşly gidrawliki ulgamlary ýaglamak üçin giňden ulanylýar we dürli plastmassa sanjym galyplaýyş maşynlaryny, galyplary we gidrawliki pyçak maşynlaryny uzak wagtlap ulanmak üçin amatly. Adaty (NAS-8)
Uly we aşa uly gidrawlik ulgam Köýnege garşy gidrawlik ýag S32 / 46/68/150 * Uzak ömürli mineral ýag gidrawlik ýagy agyr, ýokary takyklykly gidrawlik ulgamlar üçin ýörite işlenip düzüldi.* Saýlanan üçünji gidrokracking esasy ýagy, palçyk öndürilmeýär we hyzmat ediş möhleti I we II derejeli esasy ýaglary ulanyp, adaty gidrawliki ýaglardan iki esse köp, hyzmat ediş çykdajylaryny ep-esli tygşytlaýar.* Veörite nasosyň we nasos nasosynyň aşa agyr ýüklerde şol bir takyklygy saklamagyny üpjün etmek üçin aşa basyş we aşgazana garşy goşundylar bar.* Elektrik energiýasynyň takyk geçirilmegini üpjün etmek we mikro-titremäni azaltmak üçin köpüklere garşy we howa çykaryş aýratynlyklary.* 1000 tonnadan ýokary gysgyç güýji bolan gaty uly sanjym galyplaýjy maşynlarda, pol kafelini ýasaýjy maşynlarda, bedeniň galyplary üçin uly gidrawliki presslerde, uzak aralyklara eýe bolan ýokary basyşly beton nasos ýük awtoulag ulgamynda we CNC birleşmesini gaýtadan işlemekde giňden ulanylýar. Merkezler ýaly takyk maşyn gurallarynyň gidrawlik ulgamy. Highokary arassalyk (NAS-6)
Kümüşden ýasalan bölekler bilen ýokary basyşly gidrawlik ulgam Powerokary güýçli gidrawlik ulgamy WF32 / 46/68 ýokary basyşly külsiz anti-gidrawliki ýag * Sink ýok, kül ýok täze formulany ulanmak, kümüş bilen örtülen gidrawliki bölekleriň okislenmeginiň we reňkiniň öňüni alyp biler.Ajaýyp arassaçylyk, suwuň bölünmegi, tükeniksiz we köpüklere garşy häsiýetler we ş.m. gidrawliki ulgamyň netijeliligini saklamaga ýa-da ýokarlandyrmaga kömek edýär.* Agyr ýük, megatermal, ýokary basyşly polat-mis sürtülme jübütli nasoslar we nasos nasoslary üçin amatly. Highokary arassalyk (NAS-6)
Suwuň girmegi aňsat bolan açyk açyk iş şertleri Gurluşyk enjamlary HK46 / 68 üçin poslama garşy we aşgazana garşy gidrawliki ýag * Ajaýyp süzgüç we ajaýyp suw bölünişi, howanyň çykmagy we köpüklere garşy häsiýetleri gidrawliki ulgamyň netijeliligini saklamaga ýa-da ýokarlandyrmaga kömek edýär.* Gidrawlik ekskawatorlar, buldozerler, sement ýokary basyşly nasoslar we beýleki gurluşyk enjamlary ýaly konweksiýa amallary üçin polýarizirlenen temperatura aralygy bolan ykjam ýa-da durnukly gidrawliki geçiriş we dolandyryş ulgamlary üçin wagt bellemek maslahat berilýär. Adaty (NAS-8)
Gije bilen gije we megathermal arasynda uly temperatura tapawudy bolan açyk gurşaw Gurluşyk tehnikasy üçin poslama garşy we aşgazana garşy gidrawliki ýag HKS46 / 68 * Gidrawlik ýagyň hyzmat möhletini uzaldyň we tehniki hyzmat çykdajylaryny tygşytlaň.Örän ýokary mehaniki düşewüntliligiň we giň temperaturanyň üýtgemeginiň içinde ajaýyp ýapyşyk gözegçiligini üpjün edip biler.Mundan başga-da, önüm daşky gurşawyň temperaturasynyň ýa-da işleýiş temperaturasynyň uly üýtgemegi bilen ykjam enjamlaryň köpüsinde aragatnaşyk goragyny we ajaýyp öndürijiligini üpjün edip biler. Adaty (NAS-8)
Suw-glikol görnüşi Orta we ýangyna garşylyk talaplary bilen kiçi gidrawlik ulgam Suw-glikol oda çydamly gidrawlik ýagy HFC46 * Fireangyn dörän ýagdaýynda ýanmaýar we Amerikan Zawody Mutual-yň ýangyna garşy talaplaryna laýyk gelýär.Aýratynam, mineral esasly çalgy ýagynyň ýerine, megathermal we ýangyna howp döredip biljek senagat gidrawlik ulgamlarynda ulanmak üçin has amatlydyr.* Gowy gaz we suwuk faza pos garşylygy, ulanylýan ýangyç çüýşesiniň içki diwary poslamaýan polatdan ýa-da boýag bilen bejermek zerurlygy ýok we ony dürli metal iş böleklerine, möhürlere we şlang materiallaryna ulanyp bolýar.* Kokslamak, demir öndürmek, polat öndürmek, gyzgyn togalanmak, ýokary tizlikli simli gyzgyn rulon, inçe plastinka we bar, merkezden gaçyryş turbasy we beýleki polat enjamlary, şeýle hem aýna emele getirýän maşynlar, guýma maşynlary, sement üçin orta we pes ýükli gidrawlik ulgamlar kalsinerler, deňizdäki buraw we dolandyryş platformalary we beýleki gidrawliki enjamlar. Adaty (NAS-8)
Sintetiki ester görnüşi Orta we ýangyna garşylyk talaplary bilen uly gidrawlik ulgam Sintetiki ýangyna çydamly daşky gurşawy goramak gidrawliki ýag HDR32 / 46 * Uzak ömri we biodegrasiýa ukyplylygy bilen ýangyna garşy gidrawliki ýagyň täze görnüşi.Daşky gurşawy goramak talaplaryna laýyk gelýän ýaşyl çalgy ýagy.Üýtgeşik sintetiki ester komponentleriniň reaksiýasy netijesinde emele gelýär we ýokary ýaglaýyş işine eýe.* Üznüksiz guýmakda, elektrik peçinde, kokslamakda, gyzgyn togalanmakda, demulirlemekde, aýna emele getirýän maşynda, termiki elektrik stansiýasynda we servo proporsional gidrawlik ulgamy bilen beýleki megathermal gurşawda, şeýle hem nebitiň biodegrasiýa talap edilýän we ultra talap edýän meýdan iş enjamlarynda we enjamlarynda giňden ulanylýar. - uzak wagtlap çalyşmak Nebit aýlawy üçin harby enjamlar. Highokary arassalyk (NAS-6)
Megathermal astynda uzak wagtlap ulanmak hiç hili okislenmegi talap etmeýär, ýa-da çalyşmak gaty kyn we ýagyň uzak ömri talap edilýär Sintetiki ýokary basyşly aşgazana garşy gidrawliki ýag SHC32 / 46 * Patentleşdirilen tehnologiýany ulanyp, PAO we ester sintetiki esasy ýag bilen seresaplylyk bilen birleşdirilende, ýapyşyklygyň üýtgemegi ýokary we gipotermiýada az, gipotermiýada başlamak aňsat we megathermalda ýeterlik güýç saklaýar;Pressureokary basyş, megathermal we ýokary takyklyk gidrawlik ulgamy üçin hemmetaraplaýyn goragy üpjün edýär.* Megathermal ýa-da sowuk gurşawda oksidlenmek we ýaramazlaşmak aňsat däl we 5-10 ýyl ömri uzak, bu nebit çalşygyny tygşytlaýar.* Windel turbinalarynyň, radar stansiýalarynyň, ýadro elektrik stansiýalarynyň we bent gämi gulplarynyň gidrawliki ulgamlary üçin amatly, nebiti üýtgetmek gaty kyn we nebitiň uzak aralyklaryny talap edýär;Şeýle hem ýokary tizlikli otlylar we yzarlaýyş dolandyryş ulgamlary ýaly uzak wagtlap açyk howada ulanylýan gidrawlik ulgamlar üçin amatly. Highokary arassalyk (NAS-6)
kümüşden ýasalan gidrawliki komponentleri öz içine alýar Agyr gidrawlik ulgamy Pes derejeli kül-eşiksiz gidrawliki ýag HV32 / 46/68 * Kümüş bilen örtülen gidrawliki bölekleriň reňklenmegi we reňklenmegi üçin kül ýok täze formula, sink ýok, okislenme.* Ultra ýokary ýapyşykly we ýokary we gipotermiýada ajaýyp garşylykly gidrawlik ýag.Döküş nokady -40 below-dan aşakda.Gipotermiýa gurşawyndan başlamak aňsat, megatermalda ýapyşyklygy peseltmek we durnukly güýji saklamak aňsat däl.Esasanam suwuk we ýokary ýa-da ultra-gipotermiýa şertlerinde işleýän enjamlar üçin amatlydyr.* Alýuminiý garyndydan ýasalan maşynlar, aýna gaýtadan işleýän enjamlar, raketa siloslary ýaly harby desgalar, suwasty gämi gidrawlik gapylary we ş.m. ýaly ýokary temperaturaly gidrawlik ulgamlar we ekwatorial megathermalda ýa-da agyr gyşda gurulmaly in engineeringener enjamlary üçin maslahat berilýär. daşky gurşaw. Highokary arassalyk (NAS-6)
Orta we ýeňil ýük gidrawlik ulgamy gipotermiýa garşy gidrawliki ýag HB32 / 46/68 * Uzak möhletli açyk howada, gipotermiýa garşylygy, kiçi we orta gidrawliki ulgamlaryň ýokary takyklyk dolandyryş talaplary üçin amatly, awtomatiki gapy ýapyjylarynda giňden ulanylýar (gapynyň ýokarky gapy ýapyjylary, gapynyň aşaky çeşmeleri we pol çeşmeleri hem bar). basyş ulgamy. Adaty (NAS-8)
Awiasiýa we howa menzili enjamlary Awiasiýa kriogen könelmegine garşy gidrawlik ýag PL10 / 15 * Könelişmä garşy ajaýyp öndürijilik, -45 ° C-den aşak nokat guýuň, ajaýyp gipotermiýa suwuklygy we agyr sowuk ýerlerde durnukly we ygtybarly güýç çykarylyşy.* Uçar gonuş enjamlary we münýän köprüler ýaly ýokary ygtybarlylygy talap edýän we agyr sowuk ýerlerde howa menzilleriniň köpüsinde üstünlikli ulanylýan gidrawliki ulgamlary ulanmak maslahat berilýär. Highokary arassalyk (NAS-6)
Pes ulanylyş ýygylygy pes we orta ýük gidrawlik ulgamy gipotermiýa garşy gidrawliki ýag HML32 / 46/68 * Esasan awtoulag guýruk plitalary, forkliftler, ýük awtoulag kranlary, portlar we ş.m. ýaly pes temperaturaly şertlerde işleýän we -25 ° C gipotermiýa şertlerinde ulanmak talaplaryna laýyk gelýän gidrawlik ulgamlar üçin amatly.Gowy örtügi we ýuwujy serişdesi bar we megathermal astynda doly ösdürilip bilner.Aýlanylýan ýagyň içine dammak, soňraky garyş prosesine we metal paneliň hiline täsir etmez.Alýumin folga, alýumin plastinka, mis folga, mis plastinka we beýleki reňkli metal togalanmak üçin enjamyň gidrawlik ulgamy üçin amatlydyr. Adaty (NAS-8)
Alýumin folga degirmen Düwürtikden soň galyndy ýok Boýama garşy gidrawlik ýag SW32 / 46 * Highokary temperaturada doly üýtgäp bilýän oňat arassalamak we arassalamak funksiýasy bar.Soňky togalanmak prosesine ýa-da togalanýan ýagda taşlananda demir plastinkanyň hiline täsir etmeýär.Alýumin folga / alýumin plastinka, mis folga / mis plastinka we önümçilik enjamlary üçin beýleki reňkli metal togalanýan gidrawlik ulgamy üçin amatly. Highokary arassalyk (NAS-6)
Emulsifikasiýa Gidrawlik üçin emulsirlenen ýag HFAE15-5 (W) goldaýar * Diňe bir ýaglamak, süzmek, posuň öňüni almak we poslama garşy goramak ýaly gidrawlik goldawlary üpjün etmek bilen çäklenmän, gyşky ýer synaglary, gowy götermek we daşamak ýaly gipotermiýada gidrawlik goldaw ulgamlarynyň berk talaplaryna laýyk gelýär we peslige çydap bilýär. noldan aşakda onlarça dereje temperatura.Bütin gidrawlik goldaw ulgamynyň howpsuz we kadaly işlemegini üpjün ediň we doňdurma sebäpli enjamlaryň zaýalanmagynyň öňüni alyň.Dürli gidrawliki geçiriji enjamlarda ähliumumy ulanylýar we kömür senagatynyň MT76-2002 talaplaryna laýyk gelýär. Adaty (NAS-8)
Konsentrat Gidrawlik goldawy üçin HFAE15-5 üçin jemläň * Ösümlik esasly çig malyň täze nesli sintez edilýär we biodegrirlenip bilner.Adaty emulsirlenen ýaglar üçin ideal çalyşma önümidir.Nebit esasly önümler bilen magdan känlerinde suw baýlyklarynyň hapalanmagynyň öňüni alýar.Oňat ýaglamak, awtomatiki arassalamak we süzmek, poslama garşy, poslama garşy we möhürleýji material garrylygy we beýleki aýratynlyklary çaltlaşdyrmaz. Şeýle hem ýag we sabyn ýagdyrmaýar.Kömür gazyp almak üçin häzirki zaman tehnologiýasynyň we elektro-gidrawliki dolandyryş ulgamynyň ileri tutulýan önümidir. Adaty (NAS-8)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önümleriň kategoriýalary