Biz hakda

“Zhongcai Zhike Lubricant Co., Ltd.”

Kompaniýanyň tertibi

Öňki Hebei Tongli New Material Technology Co., Ltd., Zhongcai Zhike Lubricant Co., Ltd.2018-nji ýylda Germaniýanyň Sinad Nebit Topary bilen hyzmatdaşlyk niýetine ýetdi we materigimizdäki Hytaý R söwda belligi (SAINAIDE) kompaniýasyna baş agent hökmünde kompaniýamyza ygtyýar berdi.Soňky ýyllarda Hytaýyň önümçilik pudagynyň çalt ösmegi sebäpli, çalgy ýaglarynyň hiline we mukdaryna bolan talaplar has aýdyňlaşdy.
2019-njy ýylda Sintaý Nangong şäheriniň degişli bölümleri himiýa senagat parkynda Pekin-Týanjinin-Hebeý çalgy merkezini döretmek üçin 118,800 inedördül metr maýa goýum talaplaryny çekdi.“Zhongcai Zhike Lubricant Co., Ltd.” 2021-nji ýylyň aprelinde döredildi. Germaniýanyň “Sinad Petroleum Group Corporation” korporasiýasynyň tehniki ýolbaşçylygynda inersenerler çalgy önümleriniň tehnologiýasyny bilelikde ösdürýärler, “Zhongcai Zhike Lubricant Co., Ltd.” özbaşdak öndürýär, işleýär we satýar. önümleri.

Kompaniýa, öňdebaryjy tehniki goldawa we kämillige ymtylmak ruhuna bil baglap, “bitewilik dolandyryşyny” biziň işimiz hökmünde kabul edýär, üznüksiz tagallalardan we gözleglerden soň önümlerimiz köp welaýat we şäher kärhanalaryna satyldy.Kompaniýanyň öz markasy "SAINAIDE" markaly çalgy önümleri awtoulaglar we enjamlar üçin hemmetaraplaýyn we täsirli ýag çalmak çözgütlerini üpjün edip, awtoulag çalgylaryny, senagat çalgylaryny we beýleki önümleri öz içine alýar.Awtoulag, gämi gurluşygy, magdançylyk, awiasiýa, eriş, elektrik öndürmek, maşyn öndürmek we awtomatlaşdyryş we in engineeringenerçilik tehnikalarynda giňden ulanylýar.Häzirki wagtda kompaniýanyň kämillik ýaşyna ýeten we häzirki zaman önümçilik ussahanalary, doly awtomatiki önümçilik liniýalary, satuw ofisleri we sebit ammarlary bar.Müşderilerimiziň dürli zerurlyklaryna has gowy hyzmat etmek üçin has gowy we has ýokary hilli çalgy önümlerini ösdürmek üçin özgertmeler we täzelikler üçin köp işlemegi dowam etdirer.

Bäş innowasiýa ýaglaýyş tehnologiýasy

Cogs, Gears and Wheels Inside Truck Diesel Engine

Uzak dowamly nebit çalşygy aralygy

Adaty ýaglaýyş ýagy, dogry ulanylmasa, boýag plyonkasyny, palçygy, uglerodyň galyndysyny we beýleki ýagyşlary emele getirýär.Nebitiň ýygy-ýygydan üýtgemegi diňe bir nebit satyn almany artdyrman, eýsem zähmet çykdajylaryny we iş wagtyndaky ýitgileri hem ýokarlandyrar.Sainaide çalgy ýaglary ikinji we üçünji görnüşli esasy ýaglardan we ençeme gezek arassalanan sintetiki ýaglaryň dört we bäş görnüşinden saýlanýar, üstesine-de köp okislenme, ýokary temperatura tehnologiýalary we gündelik tehniki hyzmat üçin Sainaide gurallary bilen hyzmatdaşlyk edilýär. , Hyzmat möhleti, nebitiň markalarynyň köpüsine şol bir bahadan 30-300% uzyn, bu bolsa nebit çykdajylaryny ep-esli azaldar.

Köýnege we sürtülmä garşy

Filag filminiň ýarylmagy we goşmaça näsazlyklar bölekleriň üstki könelmeginiň iň möhüm sebäpleridir.Sainaide sürtülme garşy we aşa basyş basyş goşundylaryny özbaşdak ösdürdi.Goşundylar biri-biri bilen hyzmatdaşlyk edýärler, metal ýüzüni aşgazandan goramak we yzygiderliligi saklamak üçin metal bilen kontaktda gorag gatlagyny emele getirip bilerler.

Hand of Mechanic technician service check level motor oil engine in garage
Hand mechanic in service to repair a car, pouring change lubricant oil at maintenance repair service station, Energy fuel maintenance automotive concept

Temperatura garşylygy - ýokary we pes temperatura gurşawyna garşy durmak

Adaty önümleriň ýapyşyklygy ýokary temperaturada ep-esli azalýar, netijede çalgy täsiriniň peselmegine sebäp bolýar;ýokary ýapyşyklygy pes temperaturada ýüze çykyp, ýüküň başlamagynda we ýokarlanmagynda kynçylyk döredýär.Sinaideçalgy ýaglary ýokary temperaturanyň ýapyşygyny saklamak we sürtülmäni azaltmak wezipesine eýedir.Şol ýüküň aşagyndaşert, ýagyň temperaturasy şol bir derejeli çalgy ýaglarynyň beýleki markalaryna garanyňda ep-esli pesdir, bu bolsa ýagyň garramagyny ep-esli gijikdirýär.Ment aňsat akym sebäpli pes temperaturada başlamak aňsat,renergiýa sarp edilişini öwretmek.

Gorag - Dürli iş şertleri üçin hemmetaraplaýyn goragy üpjün ediň

Her çalgy ýagySainaidetalaplaryna laýyklykda işlenip düzülýäriş şertleri dürli-dürliaýratyn gurşaw.Mysal üçin, özara enjamlar üçin emulsiýa garşy we poslama garşy çalgy ýaglary zerurdyr;saklamak üçin amatsyz enjamlar üçin uzak ömür sürýän ýaglar zerur;Uly sarp edilýän we çynlakaý nebit syzýan enjamlar tygşytly ýag ýagyna, ýokary basyşly ulgam bolsa gaty çalt zaýalanmak bilen çalgy ýagyna mätäç.

about (4)
about (5)

Ultragy aşa ýokary arassalyk bilen saklaň

Gidrawlik aýlanyş ulgamyndaky bölejikler süzgüç elementini petiklemek, möhüri çyzmak we asyl nasos klapanynyň könelmegine ýa-da işlemezligine sebäp bolýar.Esasy gidrawlik komponent öndürijileri orta we ýokary gidrawlik ulgamlaryň arassalygyna NAS 7 ~ 8, NAS 5 ~ 6-da duýgur we ýokary basyşly sero gidrawlik ulgamlarynyň arassalygyna gözegçilik edilmegini talap edýär.Indi bazardaky marka çalgy önümleriniň köpüsiniň täze ýag arassalygy diňe NAS 9 ~ 10-a ýetip biler.Sainaide adaty nebit önümleriniň arassalygy NAS derejesinde 7 ~ 8 derejesinde gözegçilik edilýär.Demandokary islegli gidrawliki ulgamlar üçin Sainaide, NAS 5 ~ 6 derejesinde täze nebitiň arassalygyna gözegçilik etmek üçin awiasiýa derejesindäki inçe süzgüç tehnologiýasyny ulanýar we bazardaky markalaryň köpüsiniň 6% -ini hapalaýar, nasos klapanlarynyň näsazlygyny ýüze çykarýar.

Sekiz öňdebaryjy önümçilik prosesi

Önümiň hiline täsir edýän üç esasy faktor: çig malyň hili, önüm formulalary we önümçilik prosesleri.Aerokosmosyň we ýokary derejeli müşderileriň aýratyn talaplaryny kanagatlandyrmak üçin zawod, önümiň hiliniň hemişe saklanmagyny üpjün etmek üçin akylly garyşyk zawody döretmek üçin gurlanda ösen önümçilik prosesleri we enjamlary ulanylýar.ýokary standartlar.

Wakuum bilen ýyladyşyň suwsuzlanmagynyň öňüni alyş prosesi

Asyl wakuum ýyladyş suwsuzlandyryş prosesi, ýagyň uzak möhletli durnuklylygyny üpjün etmek üçin ýagdaky çyglylygy milliondan 10 bölege çenli azaldyp biler.

ERP ulgamyny dolandyrmagyň ähli prosesi

ERP ulgamyny dolandyrmagyň ähli prosesini durmuşa geçirmek üçin gözlegleriň, gözlegleriň, önümçiligiň, satuwyň, müşderiniň hyzmatyndan we maliýeleşdirmesinden başlap, hünärmen programma üpjünçiligi we Internet of Things R&D toparlary bar.

Awtomatiki ölçeg we ýaraşyk ulgamy

Öňdebaryjy awtomatiki ölçeg we barlyşyk ulgamyny kabul etmek, kompýuter ulgamyna maglumatlary girizmek, adam iýmitlenmegi sebäpli ýüze çykýan hil üýtgeme faktorlaryny azaldyp, ölçeg, iýmitlendirmek we ş.m. awtomatiki usulda tamamlap biler.

Dört basgançakly takyk süzgüç ulgamy

Adaty proses, diametri 20 mikrondan uly bölejikleri süzüp bilýär.Dört basgançakly süzgüç prosesi, diametri 1 mikrondan uly inçe bölejikleri süzüp bilýän elektrostatik adsorbsion takyk süzgüç tehnologiýasyny kabul edýär.Cleanokary arassaçylyk ýagy NAS5-6 derejesine ýetip biler, bu pudagyň NAS 8 standarty takyk enjamlar üçin has gowy goragy üpjün edýär.

Goşma garyşyk we garyşyk prosesi

Impulsyň pnewmatik + mehaniki garyşmagy + birmeňzeş dispersiýa birleşme garyşyk prosesi, bir garyşyk prosesi sebäpli dörän durnuksyzlygyň öňüni almak we has durnukly hilini üpjün etmek üçin kabul edilýär.

Garaşsyz önümçilik enjamlary

Önümçilik enjamlarynyň her toplumy diňe çig malyň hapalanmagynyň öňüni almak we hiliň durnuklylygyny we yzygiderliligini üpjün etmek üçin diňe bir görnüşli önüm öndürýär.

Takyk temperaturanyň ýaraşmagy

Her önümçilik bazasy, çig malyň durnukly hilini üpjün etmek üçin hemişelik temperaturada öndürilmegine mümkinçilik berýän ýylylyk göteriji ýyladyş ulgamy bilen enjamlaşdyrylandyr.

Awtomatiki we takyk ölçemek we doldurmak

Çig mal girişi ýa-da önümi doldurmak bolsun, ösen takyk ölçeg dolandyryş ulgamyny kabul edýär.