ArzaArza

Aýratyn önümlerAýratyn önümler

biz hakdabiz hakda

Öňki Hebei Tongli New Material Technology Co., Ltd., Zhongcai Zhike Lubricant Co., Ltd.2018-nji ýylda Germaniýanyň Sinad Nebit Topary bilen hyzmatdaşlyk niýetine ýetdi we materigimizdäki Hytaý R söwda belligi (SAINAIDE) kompaniýasyna baş agent hökmünde kompaniýamyza ygtyýar berdi.Soňky ýyllarda Hytaýyň önümçilik pudagynyň çalt ösmegi sebäpli, çalgy ýaglarynyň hiline we mukdaryna bolan talaplar has aýdyňlaşdy.

iň soňky habarlariň soňky habarlar

  • Gidrawlik suwuklyklaryň görnüşleri |Gidrawlik suwuklygy saýlamak

    Gidrawlik suwuklyklaryň görnüşleri Gerekli häsiýetlere eýe bolan gidrawlik suwuklyklaryň dürli görnüşleri bar.Umuman, amatly ýag saýlanylanda birnäçe möhüm faktorlar göz öňünde tutulýar.Birinjiden, onuň möhürler, podşipnikler we komponentler bilen utgaşyklygy görünýär;ikinjiden, ýapyşyklygy we beýleki parametrleri ...

  • Sowuk howa motoryň ýagyna nähili täsir edýär

    Sowuk howa, umuman, ulagyňyza zyýan ýetirip biler, ýöne munuň motor ýagyna hem täsir edip biljekdigini bilýärdiňizmi?Sowuk temperaturada hereketlendirijiniň ýagy başgaça akýar we bu hereketlendirijiniň näsazlygyna sebäp bolup biler.Biraz bilmek we käbir ownuk üýtgeşmeler bilen sowuk howa ýok ...

  • Dogry senagat dişli ýagy saýlamak

    Senagat enjamlary sowuk, arassa we gurak şertlerde işlese gowy bolardy.Şeýle-de bolsa, polat degirmenleri, önümçilik zawodlary we beýleki güýçli senagat önümleri ýaly dişli hereketlendiriş amallaryndaky şertler salkyn, arassa we gurak zat.Şonuň üçin çalgy ýagyny saýlamak gaty kyn bolup biler ...